10 اصول

Explore each area. Agree or disagree with the principle. And vote!

به سمت چپ بروید و همه ۱۰ اصول را بیابید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.

چه چیزی فاقد است؟

آیا منطقه حیاتی وجود دارد که ما آن را خطاب نکرده ایم؟ اصل ۱۱؟ مطالعه یک مورد منور؟ پیشنهادات افراد دیگر را بخوانید و پیشنهاد خود را اضافه کنید. و یا شروع به بحث در زبان خود کنید.

درگیر کاری شدن/