04روزنامه نگاری

ما برای تصمیم گیریهای روشن بینانه ومشارکت کامل در زندگی سیاسی به وسایط ارتباط جمعی سانسورنشده ,متنوع و موثق و قابل اعتماد نیاز داریم.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد