آزادی بیان از دیدگاه مذهب ابراهیمی

خیلی وقاتها اسلام، مسیحییت و یهودیت به محدود کردن آزادی بیان متهم شده اند. دامینیک بوربریج به یک دید متفاوت از بطن رشته اقکار پیمان ابراهیمی اشاره می کند. تصادم مهیج جهانی در مورد آزادی بیان اکثراْ آزادی استحکامات روشنفکر را در برابر میزان حساسییت دین به رقابت وا داشته است. چه در اعتراظات احاطه شده در مقابل فیلم ٍبی گناهی مسلمانانٍ در یوتوب یا واکنش های جری سپرینقر: اپرا،پیروان مذهبی به عنوان معارض آزادی بیان و طرفدار قانون محدود شده و یا یک نوع حکومت روحانیون جلوه داده شده اند. براستی نادر است که هیچگونه تحلیلی در مورد ادیان که در مورد آزادی بیان چه فکر می کنند و یا اینکه چه نکته مثبتی را به این بحث اعانه داده اند، ثبت نشده است. این مقاله نظریه آزادی بیان از دیدگاه ادیان ابراهیمی مانند اسلام، مسیحییت و یهودییت را ارائه میدهد. از زادگان دین ابراهیم، مسئله آزادی بیان به این نشان گذاشته شده است که به چه چیز توجه باید کرد و نه اینکه چه میشود یا نمی شود گفت.

تناخ،انجیل و قرآن شرح علت تعلیم الهی هستند، ثبت شده کسانی که بهشان الهام شد تا محتوی آنها را بشنوند، متوجه شوند و تعریف کنند. مثلاْ، حضرت محمد (ع) به کلام الهی که به واسطه جبرائیل امر شد، گوش داد. در مقابل، معتقدان هدف توسعه گنجایش گوش دادن را دارند که از طریقی باعث فهم کلام الهی می شود که به این دلیل، بیان در قالب اصطلاح حقوق بشر نیست بلکه اصطلاح در ظرفیت الهی می باشد. یک نمونه که چرا بیان صفت خاص الهی را دارد، این است که مسیحی پروتستان یوحنای مقدس چنین می گوید: در ابتدا کلام بود، کلام با خدا بود و خدا کلام بود.

همانطور که در زندگی حضرت ابراهیم دیده می شود، وظیفه معتقد این است که به پیغام الهی نزدیک شود و ظرفیت درک خود را توسعه دهد، متوجه شود و بکار ببرد. زمانی این ایستایش با افکار روشنفکر و ترقی خواه انقضال پیدا می کند که پیمان ابراهیمی معیشت معتقدان را در بنیاد استطاعت گوش دادن جلوه می دهد. فیلسوف السدر مکلینتایر در کتاب خود ٍعدالت که؟ در کدام عقلانیتٍ، به این مشاهده می کند که این یک قضیه ای است در مورد عمق درک بواسطه معاش یک عقیده در حالیکه لحاظ دید یک روشنفکر در میان روایت متداول واقع شده است.

چه از برخواندن از سیدور در یک کنیسا، یا زانو زدن یک راهب کرثوزیان در سکوت و یا به سمت مکه پیشانی گذاشتن بر زمین، هر کدام یک تعهد ویژه در قوی کردن قوه درک و دلیل نزدیک شدن به کمال الهی می باشد.

در این راه برزش یک دین ابراهیمی، رقابتی بین دلیل اندیشه و منطق فتوی نمی اندازد، بلکه طرز روش زندگی روشنفکرانه مبنی بر انتخاب، مصرف و فردگرائی. معتقدان دین ابراهیمی به این شک دارند که اولویت دادن به آرزوهای مالی حمایت از پیگرد حقیقت میکند. در این راه، پیروی از اعتقادات گرفتار تعهدی است که واقعیت خارج از اشتیاق شخصی است و این اشتیاق ها از طریق مناسب کردن توجه تسلط پیدا می کنند. با جذب تفسیر متعال خود، بهتر خود و دور اطراف خود را درک خواهیم کرد.

بحث آزادی بیان در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی خواستار این است که افراد عقاید خود را تحت تسلط به مباحثه مستدل بگذارند. این در ادیان ابراهیمی نه از طریق تفکیک معتقد بلکه از اعتقاد که نهادی از فردگرائی وافر می باشد (ابراز شده در بحث آزادی بیان ماده قانون ۷) حمایت شده است. برای معتقدان ادیان ابراهیمی، اعتقادات مطیع سنجش منطقی هستند (منسجم کامل) که به آن خاطر از یک سیستم اندیشه متفاوت که قابل نمایش یک یگانگی مهم که ارتباط و وسعت نظر استعمالل است، تکذیب شده اند. شاید هیچ جا این بیشتر آشکار نباشد تا در نوشته های محقق یهودی یاکوب نویسنر، شخصی که یک گفتگوی آشکار و عمیق با مسیحیت در کتاب خود ٍیک خاخام با مسیح صحبت می کندٍ. بعد از گذراندن یک بحث خیالی ، یک روز نویسنر به یک خاخام در شهر دیگری مراجعه می کند و وی می پرسد که مسیح به نویسنر چه گفت و جواب این بود که آنچه در تلمود نوشته شده با این فرق می کند:

خاخام: مسیح چه چیزی را جا گذاشته بود؟

نویسنر: هیچ چیز

خاخام: چه چیزی را اضافه کرد؟

نویسنر: خود را

در اینجا استدلال به این معنا است که مباحثه منطقی بین سنتها با حمله کردن به دیگری به عنوان غیر منطقی نیست بلکه نشان دادن وابستگی عزیمی در مقام دیگری است. با اینکه نویسنر حضرت عیسی را به عنوان مسیح قبول ندارد، شرح نویسنر برای پاپ اعظم بندیکت XVI جالب و تهییج کننده است. این همانند استیناف اسلام به مسیحیت است. حضرت محمد (ع) آخرین پیامبر است و اسلام کامل ترین دین است. عقیده ابراهیمی در مورد آزادی بیان متعهد کردن سنت تفکری اصولی است ، به این روش که یک شخص به شرح استوار و موزون می رسد. حقیقت این است که خیلی ها در سنت ابراهیمی خود را به گروه های مختلف تقسیم کرده اند و این نشان می دهد که مذاکرات داخلی چه جنباننده است. این گونه بحثها پیگرد یک افکار معنوی که کاربست پذیر و منسجم در هر مرحله هستند و به خاطر همین مقداری با پیرو فلسفه منفی شناخت شناسی رنی دزکات و دیوید هوم فرق دارند. این دو روشنفکری را قبول دارند و واقع بینی معنوی را که در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی دیده می شود را تائید می کنند. در حالیکه سنت روشن فکری جدایی اعتقاد از معتقد را یک پیشرفت می بیند، این برای ادیان ابراهیمی حمله به مقدسات تفسیر می شود.

به همین دلیل برای معتقدان ابراهیمی شنیدن این استدلال سخت است: چطور می توانی بگویی که از آن فیلم یا کتاب که دین تو را مسخره کرده خوشنود نیستی در حالیکه آن را ندیده ای؟ آن معتقد متمرکز به رابطه خود با خداست و حس شنوایی خود را که قدرت الهی خوب است و واحد واقعییت وفق دهنده است را، توسعه می دهد. مصالح آشکار کفر آمیز و هزلی به معنای قدرت الهی همانند عروسک خیمه شب بازی می باشد. دست انداختن تلاش هایی که فاقد از پیشنهاد متناوبی برای پی بردن به آن       برای رسیدن به واقعیت است.

تنها معادل این خواهد بود که از یک فرد آزادی خواه سؤال باید کرد: چطور می توانی بگویی که مخالف سؤاستفاده از حقوق بشر هستی وقتی هیچ سؤاستفاده ای از حقوق بشر مرتکب نشده است؟ همانطور که یک آزادی خواه احتیاج به این ندارد که به فیلمهای خارج از اخلاق کودکان نگاه کند تا بداند که از نظر اخلاقی اشتباه است. یک پیرو دین ابراهیمی نیز احتیاج به دیدن حرکت ناپسندی از حضرت محمد (ع) ندارد تا بداند کهٍ بی گناهی مسلمانانٍ ( فیلمی اسلام ستیزانه) از نظر اخلاقی اشتباه است. استدلال آزادی خواه برای آزادی بیان، انتظار یک معاوضه آزاد از افکاری که غیر منطقی بودن در دیگر سلسله افکاری را افشا می کند، دارد. آنچه که یک معتقد ابراهیمی با آن مخالفت می کند این نیست بلکه روش افشا کردن غیر منطقی بودن است. یک وضع نسبت گرایی اخلاقی که از طریق افکار سنتی بطور کلی به شکل تلقین برای صلاحیت اشخاص برای برهان آوردن، نپذیرفته شده است.

ادیان ابراهیمی ضرب المثل یا نقل قولهای آماده تامین نمی کنند که در استدلال آزادی جا داده شود تا کمتر آزادی خواه یا واقع در محور غربی به نظر بیاید. اگر چه،‌ آنها به نظر خودشان یک تفسیر بنیانی از نفوذ بیان به سبک ذکر عمده در روشهای که خدا خود را فاش می کند،تٔامین می کنند. به دلیل اینکه معتقدان اعتقاد دارند که خدا صحبت کرده، فقط آنها باید خوب توجه کنند و گوش دهند،یک جنبه آزادی بیان که اکثراْ وقتی که به قوانین که چه می شود گفت یا خیر متمرکز می شوند، از آن چشم پوشیده می شود. برای هر مدافع آزادی بیان مفید است که متمرکز به تفکیک بین معتقد و اعتقاد باشد، و این استدلال آزادی خواه را بیشتر و نه کمتر برای یک معتقد دین ابراهیمی که اعتقاد را یک خاصیت فردی نمی بیند بلکه متعلق به واقعییت، سخت کند.

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (1)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

 1. دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  Valentino, with all due respect, what you just said is just the same tired old nonsense we hear every day. Islam does not allow all of the bad things being done in the name of Islam! Not the chopping off of the hands of petty thieves, not the terrorism, some even say the Koran doesn’t require women to be covered at all times when outside the home! The unfortunate fact is that all of the above are part of life in Islamic coutries and they come from somewhere! They come from Imams who interpret Islam. There is no other religion on this Earth today that produces as much suffering and evil as Islam. THAT is the truth.

 2. hey id like to leave my point here , i havent read all of this article but the name itself attracted me . i am a muslim i respect my religion ,i respect Christianity and i have respect for for every other religion. here i would like to leave a message for those who are against islam from what they see and hear from their sheiks , not all but some sheiks play the role of real islamic teachers they start forbiding what they want to forbid and abolish things that they them selves thing it is wrong and then say no u must not this because islam does not allow this . well those are the people who are trying to violate the name of islam in the west , for expamle a sheik in an islamic country went on air and forbid watching tom and jerry heh and the reason is the rat in the cartoon is not pure i mean what the hell is this guy thinking. what would a non muslim think of islam after hearing this guy they would think islamic people are closed minded and look at their rules ,he is using peoples emotions to make his point of view clear but with not a single proof this guy is trying to violate the name of islam in the west world and trying to increase his followers by saying more pathetic things. i have read the coran and it is the book the i follow in one god i trust and have faith . what iam trying to say is plz dnt listen to those sheiks who goes on air start putting those stupid law of course not all of them for most of them are weel educated and know what they are saying plz people before criticising islam from what u hear read our holy book the coran and then see the diffrence thank u and offense for any religion i respect them all and we are all from none other than god .

 3. دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  Hey Dom, nice article. I’d like to add (if I may), that freedom of speech, is much like free will; actually I think it is an integral part of having free will, in that it is there for us to use it for good and not to do whatever we want with it. You don’t say “I have free will so I’ll do whatever I please” you say “I have free will so I can choose to do the right thing” i.e. follow God’s will. I think it is the same with freedom of speech. It’s there not for us to use it as an excuse to harm or attack an other. Its purpose is for us to have a free exchange of ideas and opinions, without fear of persecution, through our careful choice of words, to make sure what we say is positive, even when criticizing an others view point. Although the need for an open minded listener is also required in order for freedom of speech to work.

  I very much liked the twist you put on it by looking at it from the point of view of listening, not just speaking.
  Nice job

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد