Nefret söylemi yasasının zararları

Nefret söylemi yasası, savunmasız durumdaki azınlıkları korumaktan ziyade ifade özgürlüğü için cesaret kırıcı olur. İfade özgürlüğü avukatı Ivan Hare, Jeremy Waldron’la aynı fikirde değil.

Seçtiğim başlıktan da anlaşılacağı üzere, nefret söylemini yasaklayan yasaya karşıyım. Buna hem prensipte hem de pragmatik sebeplerden dolayı karşıyım. Bunlardan bahsetmeden önce, 4. Prensip hakkında birşeyler söylemek istiyorum.

4. prensipteki “açıkça” konuşuyoruz ifadesine istinaden, 4. Prensip insanların farklılıklarını mecazi olarak ya da kıyafetleri, davranışları ya da özel hayatlarıyla ifade etmeleri konusundaki şefklerini kırmayı amaçlamadığını varsayıyorum. Toplum içinde konuşmanın belli bir nezaket çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği anlamına geldiğini varsayıyorum. Aynı şekilde, 4. Prensipin neden illa insani farklılıklar hakkında olması gerektiğini anlamıyorum. Başkalarıyla bir kamusal tartışma ortamında tartışırken neden aynı nezaketi göstermeyelim ki? Bu noktaların açığa kavuşturulması dahilinde, 4. Prensipin toplum içinde kendimizi ifade ediş biçimlerimize faydalı bir rehber olduğunu kabul edebilirim.

Ancak Timothy Garton Ash’in yorumu and Jeremy Waldron’un cevabından açıkça anlaşıldığı üzere, burada bir rehberden daha da öte bir durumdan bahsediyoruz. Bazıları bu kaidenin yürürlüğe konmasını sadece bir yasal düzenlemeyle değil, aynı zamanda nefret söylemine karşı bir cezai yaptırımla düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Bu çok büyük bir hata olurdu. Çünkü Avrupa’nın büyük bir kısmında ve Kanada’da halihazırda yürürlükte olan nefret söylemi yasaları, ifade özgürlüğü prensibiyle temelde çelişiyor.

İfade özgürlüğü için en inandırıcı gerekçe, demokratik olarak kendi kendimizi yönetebilmemiz için esas olduğudur. Yani halkı ilgilendiren ve hepimizi etkileyen meselelerde tartışmaya katılabilme hakkımızın olması. Irkla ilgili tartışmalar (örneğin göçmenlik, yerleşim, asimilasyon ve benzeri konularda) modern demokrasilerde kamu tartışmalarının merkezini oluşturur. Nefret söylemi yasalarıysa ırk konusunda ağır ya da provakatif konuşmayı yasaklayarak, konuşmacıların ve onları dinleyenlerin kamu tartışmalarına tam anlamıyla katılma hakkını elinden alır.

Konuşmacı söyleyeceklerini ‘‘nezaket’’ içerisinde dile getirebilir ve böylece yasal sorumluluktan da kaçabilir demek bir cevap değil. Nefret söylemi yasalarının kapsamına sıklıkla giren konular (ırk, din, eşcinsellik) güçlü duyguları ortaya çıkardığı gibi, konuşmacıların da kendilerini kuvvetli bir biçimde ifade etmelerini (aynı kamu tartışmalarının diğer alanlarında olduğu gibi) gerektirir. Bir ırkın diğerine üstün olduğunu ya da eşcinselliğin ahlaka aykırı olduğunu iddia edecek kadar yönünü şaşırmış biri bunu nasıl olur da eleştirdiği gruba nefret uyandırmadan yapabilir?

Elbette kamu söylemlerine katılma hakkı mutlak değildir. Eğer bir konuşmacı kendi düşüncelerini şiddetle savunmak ile suç unsuru oluşturan bir eyleme teşvik etmek arasındaki bariz çizgiyi aşarsa, yasaların o kişiyi cezalandırması meşru olur. Aynı şekilde bu hak kamu söylemlerinde de geçerlidir, tehdit etmek için söylenmiş yüzyüze sözlü saldırılarda değil.

Burada bu yasaların yarattığı başka pragmatik zorluklardan daha fazla bahsetmeyeceğim. Esasında nefret söylemi yasalarına dayanılarak verilen cezalar, bu söylemlerin daha fazla yayılmasına sebep oluyor. Nefret yasalarının savunucularının bu söylemleri bastırmaya ya da örtbas etmeye çalışmasıyla birlikte, kendi haline bırakıldığında kimsenin dönüp bile bakmayacağı, acınacak halde nefret kusan kimseler ifade özgürlüğü şehitlerine dönüşüyor. Halbuki nefret kusan bu kişilerin görüşleri halkın tetkikine bırakılsa, bunların çoğunun saçma olduğu daha etkili bir şekilde ortaya çıkacak.

Bu yasaların olumlu yönleri neler?

Görünüşe bakılırsa, Profesör Waldron nefret söylemi yasalarının azınlıkları hakaretlere karşı, ve onurlarına ve toplu olarak itibarlarına gelecek zararlardan korumaya yaradığını savunuyor. Görünüşte oldukça etkileyici bir sav. Bunun gibi bir tartışmaya katılan pek çoğumuz, eşcinselliği kınayan görüşlere (örneğin Profesör Waldron’un cevabında kullanılan fotoğrafta gösterilen Westboro Baptist Kilisesi’nin desteklediği gibi) ya da mahallelerindeki tek siyah ailenin bahçesinde haç yakarak üstünlük taslayan beyazlara sempati beslemeyecektir. Ancak nefret söylemi yasaları böyle çalışmıyor: azınlıklara yöneltilen nefret tehditlerini yasaklamıyor, bunun yerine insanların bazı özelliklerine yöneltilmiş tüm tehditleri yasaklıyor, örneğin ırk. Durum böyle olunca (ki deneyimlere bakarsak, gerçekte bu durum daha da olası), çoğunluk hakkında ağır konuşan etnik ya da diğer azınlıklara mensup kişilere karşı kullanılma olasılığı da artıyor. Eğer Profesör Waldron’n amacı savunmasız azınlıkları iftiradan korumaksa, Avrupa’daki ve Kanada’daki nefret söylemi yasalarının şu haliyle oldukça ilkel ve etkisiz bir araç olduğu gerçek.

Her halükarda liberal yasa sistemleri, genelde toplulukların kendi itibarlarını koruma haklarını yasalarla ve iyi sebeplerle de olsa korumuyor. Şahsi itibarımın yanı sıra ait olduğum topluluğun itibarını koruma hakkımın olması ne anlama geliyor? Eleştirilen topluluğa mensup kişilerin yorumları da cezalandırılabilir mi? Kavramsal olarak topluluklara hakaret edilmesi, insanların gerektiğince açıktan ya da ima yoluyla başka inanç sistemlerini aşağı görmelerine dayanan dini meselelerle ilgili (Profesör Waldron’un da bahsettiği) nefret söylemlerine nasıl uygulanabilir? Ne olursa olsun, (en azından İngiliz hukuk sisteminde) topluluklara hakaretlerin telafisi medeni yasaları içerir, ama nefret söylemiyle ilgili suç oluşturan yasaklamaları değil.

İnsan onuruna dayanan savlarda olduğu gibi, buradaki ilginin insan hakları doktrinimizin temelini de oluşturduğu şüphe götürmez bir gerçek. Nefret söylemi bağlamında onurlu bir yaşam sürme hakkı, hakarete uğramama ya da incinmeme hakkına dönüşüyor. İşin çetrefilli kısmı, kamu söylemlerinden gücenmeme hakkı gibi temel bir insan hakkının olmayışı. Bunun olmaması da iyi birşey aslında. 1960’larda Amerika’daki sivil hareketlerde dile getirilen ırk eşitliği ve ırk ayrımcılığının son ermesi mesajını hakaret olarak algılayan ve kendilerini üstün gören beyazların onurunu koruyacak bir yasa yoktu. Aynı şekilde şimdilerde evrimciler çocuklarının maymunlardan geldiğini söylemesinden ötürü rahatsız olan dindar partizanları koruyacak bir yasa da yok. Profesör Waldron’un savı,  temel bir hak pahasına (ne olduğu pek de belli olmayan) bir çıkara ayrıcalık tanınması anlamına geliyor: bu aslında insan haklarının koruma altına alarak başarılmak istenilenin tam da tersi. Ayrıca bu Profesör Waldron’un nefret söylemi yasalarıyla ile çevre yasaları arasında kurduğu anolojinin de ne kadar sorunlu olduğunu da açıklıyor: çevreyi kirletenler temel bir hakkı kullanmış olmuyorlar, ancak kamu söylemlerine katkıda bulunanlar için aynısı söylenemez.

Bu (ve daha başka bir sürü) sebepten dolayı 4. Prensibi olduğu gibi hoş karşılıyorum: yani sadece bir prensip olarak. Fakat yasalarla uygulanmaya çalışıldığı takdirde, temel haklarımıza zarar verecek ve kamu söylemlerinde açıklığı yok edecek tehlikeli bir gerginlik yaratacaktır.

Ivan Hare, Londra’daki Blackstone Chambers’a bağlı çalışan yüksek mahkeme avukatıdır ve insan hakları davalarında uzmanlaşmıştır. ‘‘Uçtaki Konuşmalar ve Demokrasi’’ (OUP, 2009) kitabının (James Weinstein’la birlikte) editörüdür  ve ‘‘De Smith’in Yargı Denetimi’’ kitabının yazarlarından biridir. 1991 ile 2003 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi’ndeki Trinity Koleji’nde akademisyenlik yapmıştır.

Devamı İçin:


Comments (1)

Buradaki otomatik çevirileri Google Translate (Google Çeviri) yapmaktadır. Bu çeviriler size katılımcının söyledikleri hakkında genel bir fikir verecektir. Fakat bu çevirilerin doğruluğuna güvenilemez. Lütfen çevirileri bu notu aklınızda tutarak okuyunuz.

 1. Hate Speech Legislation: The other end of the spectrum
  Three SL language and Literature students Luca Zanichelli, Tommaso Garutti, and Jaco Fourie refer to German law concerning hate speech and draw on examples from John Stuart Mill, Jeremy Waldron and Feinberg to prove that the answer to Hate Speech is not a simple yes or no.

  Although yes, valid points are raised in Ivan Hare’s article “The harms of hate speech legislation” numerous arguments presented by John Stuart Mill and Joel Feinberg may entice you to reconsider your position.

  Jeremy Waldron, an ardent supporter of free speech legislations, defends his views by explaining that if hate speech legislation is not present then the resulting hate speech will incite violence between people of a community. Furthermore he explains how hate speech legislation works with the first amendment on free speech by stating that we already have legislation against different forms of speech such as threatening speech, incitement, defamation and distribution of child pornography so legislation restricting a form of speech is not so strange after all. But he does admit that a lot of thought must be put into the specific legislation implemented considering the extreme delicacy of the matter, even though since other nations have managed to implement legislation successfully he does not see too much of a problem in doing so. In conclusion though he does say that in the end whatever legislations are made must have some place or “safe havens”, outside of public context, in which people are allowed to express themselves in whatever way they deem fit.
  A relevant example that he makes are of how Muslims were targeted, through hate speech, by people in the state of New Jersey after the September 11 attacks and how the government didn’t intervene because it wasn’t able to with existing laws. This shows how without legislation the government wasn’t able to do its task in protecting its citizens from abuse, a thing that should not be happening in a well-ordered society, this thus sends a subliminal message from Waldron that he believes that a well ordered society has as part of its core legislation against forms of hate speech that protects minorities or people targeted for unfair reasons.

  Obvious instances do exist where there is a mutual recognition of when hate speech is inappropriate. Those instances being when it is meant to sway the audience into committing physical harm or illegal crimes. However, hate speech can also be used in a manner that abuses the fundamental right to human dignity and equality of concern and respect. An example being German law where it is a strict offense to violate the dignity of another and subsequently impedes the exploitation of these aforementioned principles.

  In the article “The harms of hate speech legislation” Ivan Hare affirms that “To prohibit the expression of strongly worded and provocative views on the subject of race through hate speech laws deprives those speakers and their audience of their right to participate fully in that public discourse” this claim begs the question, does omitting words which may offend your audience really detract from your argument and thus hampers your ability to fully participate in the said public discourse? As a seasoned public speaker (Jaco Fourie) I acknowledge the use of certain profanities (In a harmless context) to maintain the interest of the audience, but contrary to what was stated in Hare’s article, I would specifically neglect any words or phrases from my speech that may offend my audience. I would do this mainly out of respect to my listeners but also partially to maintain the size of my crowd. Examples include both Bill Clinton and Barack Obama which had to publicly apologize after swearing in front of an audience because the audience was offended. A more recent example would be Obama’s Euro-Diplomat Victoria Nuland who during negotiations regarding the Ukraine Crisis said “ F**k the EU”, this hampered negotiations and did nothing to expedite the process. Were miss Nuland to have censored herself and said something more appropriate, then surely the current subsequent tensions would not have arisen.

  The above examples alludes into an entirely different issue, Hate speech amongst diplomats or anyone who represents their country. Once again, consider the above example. Viktoria Nuland is a US diplomat who was entrusted not only by her Government, but also by her country, to represent them to the best of her abilities. Her comment, as German Chancellor Angela Merkel puts it, was “Absolutely unacceptable”. The comment also sparked tensions between America and Russia. All of this, simply because a US diplomat said one word “f**k”. Nuland used the word to express her negative judgement of the Europeans, something which could easily have been done by not using “f**k and would not solicit the same kind of unwanted response.

  Granted that it is unreasonable to consider outlawing everything that may cause offence, situations may arise where exceptions may be made. Mill states that “some actions, if done publicly are a violation of good manners and coming thus within the category of offenses against others may rightly be prohibited”. This reinforces Mills position on the importance of autonomy, he continues to say, “There are intimate matters, which do not concern anyone but the individual so long as they are done in private. But when they are done publicly, they might cause offence to others and state may legitimately control them”. A 2006 example in mall in Maryland includes two students who were making a religious-themed speech to iranian students and several bystanders. They were ridiculing the Islam religion and were explicitly labelling it as evil. Police arrived at the mall and described the scene by saying that the two students were harassing people who appeared to be from Middle Eastern origin. The Police proceeded to escort the students out of the mall. A witness was interviewed saying “The disruptive party was harassing the iranian students, and the officers sent them on their way and told them they couldn’t do that”. Furthermore, some personal intimate bedroom matters of an individual which are of no significance to a group and contain hate speech can rightfully solicit forceful response from authority.

  Other examples also exist where intervention from an authoritative group can be considered just. The Skokie March in 1977 was led by Nationalist Social Party Frank Collin through a predominantly Jewish community. The march included verbal assaults in the form of chants and degrading posters carried by the participants. Considering the time (not long after World War two which saw the extermination of 6 million jews) and nature of the march, the US Supreme Court thought it necessary to intervene and assess the march.

  What the above illustrates is that in the event that the target group or audience is incapable of avoiding exposure to the speaker or whatever medium of communication, it would be considered morally wrong to continue to subject them to hate speech which may contradict their ideals/beliefs/ethnicity etc.

  Mill employs an analogy of a corn dealer, that suggests that it is acceptable to express anger through speech and the printed page. The corn dealer, who deliberately charges excessively high prices, angers the poor. Expressing this anger is acceptable as long as no harm is done towards the dealer as a result. Mill believes that we must have the right to free speech since we have liberty of thought; the two are interdependent. He asserts that speech should be restricted only when the purpose goes past offending the target: speech should never incite physical or psychological harm. At this point, speech should be limited as it violates their human rights.

  Feinberg offers some fundamental parameters, which can define if a claim for offense, due to hate speech, is sincere and valid. These three norms consist of the target group experiencing an uncomfortable and hostile situation, being able to prove that this state was caused by another’s wrongdoing, and showing that the victim “resent[s] the other for his role in causing [him or her] to be in that state”. He further states that the gravity of a verbal assault will be determined by three more principles: the vigorousness and extent of the assault, the “ease with which unwilling witnesses can avoid the offensive displayers”, and whether the victims, in any way, increased the possibility of the assault. Furthermore he supports Mill’s argument that this offense has to be a legitimate source of discomfort, and not simply a minor nuisance.

  The issue of hate speech legislation is an intrinsically complicated one which entails numerous exceptions and special cases. It will not suffice to simply label hate speech as an acceptable affair, nor will it be satisfactory to simply ban it. All aspects must be considered before a decision that affects everyone can be made, and its not as easy as yes or no.

  Works Cited
  Cohen-Almagor, Raphael. Speech, Media, and Ethics: The Limits of Free Expression. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. Print.
  “Join Academia.edu & Share Your Research with the World.” Harm Principle, Offence Principle, and Hate Speech. Web. 20 Mar. 2014. .
  Mcconnell, Michael W. “You Can’t Say That.” The New York Times. The New York Times, 23 June 2012. Web. 20 Mar. 2014. .
  Mill, David Van. “Freedom of Speech.” Stanford University. Stanford University, 29 Nov. 2002. Web. 19 Mar. 2014. .
  “Obama’s Euro-Diplomat Apologizes for Cursing Out EU.” Newsmax. Web. 20 Mar. 2014. .
  “Police Intervene in Offensive Speech.” The Diamondback. Web. 20
  Mar. 2014. .

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi