09يخكوه ها

ما با هر دو قدرت عمومی و خصوصی ازاینترنت و سایر سیستم های ارتباطاتی در برابر تعدی و تجاوز غیرقانونی دفاع میکنیم.