09يخكوه ها

ما با هر دو قدرت عمومی و خصوصی ازاینترنت و سایر سیستم های ارتباطاتی در برابر تعدی و تجاوز غیرقانونی دفاع میکنیم.

چه چیزی فاقد است؟

آیا منطقه حیاتی وجود دارد که ما آن را خطاب نکرده ایم؟ اصل ۱۱؟ مطالعه یک مورد منور؟ پیشنهادات افراد دیگر را بخوانید و پیشنهاد خود را اضافه کنید. و یا شروع به بحث در زبان خود کنید.

درگیر کاری شدن/