08اختفأ و محرمانه نگه داشتن

ما باید قدرت و اختیار تغییر همه محدودیتهای ازادی اطلاعات در زمینه امنیت ملی را داشته باشیم.

چه چیزی فاقد است؟

آیا منطقه حیاتی وجود دارد که ما آن را خطاب نکرده ایم؟ اصل ۱۱؟ مطالعه یک مورد منور؟ پیشنهادات افراد دیگر را بخوانید و پیشنهاد خود را اضافه کنید. و یا شروع به بحث در زبان خود کنید.

درگیر کاری شدن/