06مذهب

ما به افراد معتقد و ایماندارو نه لزوما محتوی دین و ایمانشان احترام میگذاریم .