04روزنامه نگاری

ما برای تصمیم گیریهای روشن بینانه ومشارکت کامل در زندگی سیاسی به وسایط ارتباط جمعی سانسورنشده ,متنوع و موثق و قابل اعتماد نیاز داریم.

چه چیزی فاقد است؟

آیا منطقه حیاتی وجود دارد که ما آن را خطاب نکرده ایم؟ اصل ۱۱؟ مطالعه یک مورد منور؟ پیشنهادات افراد دیگر را بخوانید و پیشنهاد خود را اضافه کنید. و یا شروع به بحث در زبان خود کنید.

درگیر کاری شدن/