02خشونت و بی حرمتی

ما تهدید به خشونت و زورنمیکنیم و ارعاب جابرانه را نمیپذیریم.