فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Twitter' متضمن، شامل 47 اعلانات