فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Net neutrality' متضمن، شامل 101 اعلانات