فیلتر بر اساس طبقه بندی 'China' متضمن، شامل 52 اعلانات