فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Civility' متضمن، شامل 181 اعلانات

افراط گرایان کی‌ و کجا باید اجازه برپایی تظاهرات اعتراض آمیز داشته باشند ؟

تظاهراتی که توسط گروه‌های راست افراطی و در مناطقی با ساکنان قومی متنوع برگزار می شوند تحریک آمیزند اما جلوگیری از برپایی آن‌ها نیز می تواند نتایج ناخوشایندی در پی‌ داشته باشد. جاش بلک نگاهی‌ دارد به لغو شدن تظاهرات جریانی به نام English Defense League در شرق لندن.

آزادی بیان از دیدگاه مذهب ابراهیمی

خیلی وقاتها اسلام، مسیحییت و یهودیت به محدود کردن آزادی بیان متهم شده اند. دامینیک بوربریج به یک دید متفاوت از بطن رشته اقکار پیمان ابراهیمی اشاره می کند. تصادم مهیج جهانی در مورد آزادی بیان اکثراْ آزادی استحکامات روشنفکر را در برابر میزان حساسییت دین به رقابت وا داشته است. چه در اعتراظات احاطه شده در مقابل فیلم ٍبی گناهی مسلمانانٍ در یوتوب یا واکنش های جری سپرینقر: اپرا،پیروان مذهبی به عنوان معارض آزادی بیان و طرفدار قانون محدود شده و یا یک نوع حکومت روحانیون جلوه داده شده اند. براستی نادر است که هیچگونه تحلیلی در مورد ادیان که در مورد آزادی بیان چه فکر می کنند و یا اینکه چه نکته مثبتی را به این بحث اعانه داده اند، ثبت نشده است. این مقاله نظریه آزادی بیان از دیدگاه ادیان ابراهیمی مانند اسلام، مسیحییت و یهودییت را ارائه میدهد. از زادگان دین ابراهیم، مسئله آزادی بیان به این نشان گذاشته شده است که به چه چیز توجه باید کرد و نه اینکه چه میشود یا نمی شود گفت.