زندگی‌ کردن با تفاوت ها

چه چیزهایی‌ را باید و نباید بتوانیم به دیگران بگوییم؟ نظرات خود را به ما بگویید.

بسیاری از کتاب‌هایی‌ که به مساله آزادی بیان می‌پردازند بر این موضوع تمرکز دارند : به لحاظ قانونی‌، چه چیز‌هایی‌ را باید و یا نباید بتوانیم آزادانه به دیگر مردان و زنانی که با ما متفاوت هستند بگوییم.یک برچسب که در زبان انگلیسی بسیار به کار می رود “سخنان تنفرآمیز ” است که مساله‌ای بسیار پیچیده و حساس است.برخی‌ از مشاوران ما با استدلال‌های تیموتی گارتن اش در اصل چهارم مخالفند. به عنوان مثال، جرمی والدرن معتقد است  که قوانین اروپایی‌ و کانادایی  قابل دفاع تر هستند. این نظرات متفاوت را مطالعه کنید و سپس نظر خود را بیفزایید.

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (1)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

  1. In una società globale intellettualmente onesta, tanto per dire qualcosa di “ottimale”, non ci si preoccuperebbe affatto di certe distinzioni tra i popoli e quelle culture diverse; ma la consapevolezza è che tutto questo risulta ancora oggi una utopia… per primi gli stessi governi nazionali sono indotti a non fidarsi, ad aprirsi… in metodi troppo esponenziali.
    Risultato? La popolazione mondiale farà sempre fatica ad accettarsi luno con l’altro.. per non parlare dei conflitti che accadono all’interno di ogni singolo Paese.
    Stiamo ancora tutti troppo indietro..rispetto alle aspettative di vita di cui ogni giorno, gli uomini e le donne, sentono sempre più di avere un certo bisogno di conoscenza dell’altro.

    Carlo Moriggi

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد