فیلتر های مشارکت کننده 'HOWARD Jeff' چه کسی‌ نوشته است 6 اعلانات

مبارزه برای آزادی بیان در جهانی ناعادلانه

جف هاوارد از آزادی بیان در جامعه‌ای می‌نویسد که در آن حاصل آزادی بیان — به جای توانمندسازی شهروندان ِ آسیب پذیر– به حاشیه راندن و طردشان است و ادعای‌ش این است که در چنین جامعه‌ای درواقع باید گفت که استانداردهای اخلاقی جهان‌شمول برای آزادی بیان مُحقَق نشده است. سباستین هیومفر ما را به بازاندیشی […]