فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Right to information' متضمن، شامل 127 اعلانات