فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Law' متضمن، شامل 140 اعلانات