فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Censorship' متضمن، شامل 125 اعلانات