09يخكوه ها

ما با هر دو قدرت عمومی و خصوصی ازاینترنت و سایر سیستم های ارتباطاتی در برابر تعدی و تجاوز غیرقانونی دفاع میکنیم.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد