10شهامت و شجاعت

ما خودمان برای خویش تصمیم میگیریم و عواقب ان را نیز می پذیریم.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد