09يخكوه ها

ما با هر دو قدرت عمومی و خصوصی ازاینترنت و سایر سیستم های ارتباطاتی در برابر تعدی و تجاوز غیرقانونی دفاع میکنیم.

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد