05تنوع

ما صریح و بی پرده و البته با احترام قاطع به تمام تفاوت های انسانی , اعتقادات و نظراتمان را بیان میکنیم .

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد