04روزنامه نگاری

ما برای تصمیم گیریهای روشن بینانه ومشارکت کامل در زندگی سیاسی به وسایط ارتباط جمعی سانسورنشده ,متنوع و موثق و قابل اعتماد نیاز داریم.

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد