03دانش و اطلاعات

ما هیچ منع و تحریمی را نمیپذیریم و هرفرصتی را برای بسط و گسترش اطلاعات و دانش غنیمت میشماریم.

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد