02خشونت و بی حرمتی

ما تهدید به خشونت و زورنمیکنیم و ارعاب جابرانه را نمیپذیریم.

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد